به گزارش بانک اول  امروز عمده قیمت‌‌‌‌ ها در معاملات بازار روند صعودی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۱ (دو هزار و یازده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۱ ۸.۲۰ ۰.۴ 09:00
۲,۰۰۳ ۲.۷۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۲,۰۰۰ ۸.۶۰ ۰.۴۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۳۲,۳۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۳۲,۳۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۰۹ 11:29
۲,۴۳۰,۰۰۰ -۱۳,۶۰۰ -۰.۵۶ روز قبل
۲,۴۴۳,۶۰۰ ۲۱,۷۰۰ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و سی و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۲۳۰ (پنجاه هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۲۳۰ ۵۰ ۰.۰۹ 11:29
۵۰,۱۸۰ -۲۷۰ -۰.۵۴ روز قبل
۵۰,۴۵۰ ۳۰۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۸۰۶ (چهل و یک هزار و هشتصد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۸۰۶ -۱۷ -۰.۰۵ 11:29
۴۱,۸۲۳ ۴۶ ۰.۱ روز قبل
۴۱,۷۷۷ ۵۵ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۰۰۳ (پنجاه و پنج هزار و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۰۰۳ ۷۶ ۰.۱۳ 11:29
۵۴,۹۲۷ -۲۹۵ -۰.۵۴ روز قبل
۵۵,۲۲۲ ۴۷۹ ۰.۸۶ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۶۳,۲۸۱ (شصت و سه هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان به ۶۳,۳۷۰ (شصت و سه هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۳۷۰ ۸۹ ۰.۱۴ 11:20
۶۳,۲۸۱ -۳۴۱ -۰.۵۴ روز قبل
۶۳,۶۲۲ ۶۱۴ ۰.۹۶ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۲۰ (سیزده هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۴۰ (یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۸۴۸ (سی و شش هزار و هشتصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۱۰۰ (سی و سه هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۴ 11:29
۲۸,۸۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۹ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۲ 11:29
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.