پنجشنبه, 30 شهریور 1402 2023,September

صندوق کار آفرینی امید

وام با سود زیر 10 درصد به متقاضیان کارآفرین
پرداخت وام کم بهتره به متقاضیان کار آفرین با سود زیر 10 درصد در صندوق کرآفرینی امید در سراسر کشور
وام قرض الحسنه 150 میلیونی با اقساط 60 ماهه به چه کسانی تعلق می گیرد ؟
بانک اول -اگر طرحی برای راه اندازی کسب وکار در مناطق روستایی دارید صندوق کار آفرینی امید با پرداخت وام 150 میلیونی با کارمزد 4 درصد و دوره بازپرداخت 60 ماهه – که 6 ماه ابتدایی آن دوره تنفس تسهیلات است از شما حمایت می کند.
 وام  قرض الحسنه 100 میلیون تومانی صندوق کار آفرینی امید با کارمزد 4 درصد 60 ماهه
بانک اول - صندوق قرض الحسنه کار آفرینی امید مبادرت به پرداخت وام 100 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد و اقساط 5 ساله به 3 ماه تنفس به متقاضیان واجد شرایط کرده است.