بانک اول
چهار شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ 20 October2021

استخدام در بانک ملت + لینک ثبت نام

بانک اول _بانک ملت در رده شغلي بانکدار، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد در بسیاری از شهر ها و استانهای کشور، از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ الی ۹۹/۱۲/۲۲ جهت ثبت نام دعوت به همکاري مي نمايد

به اشتراک بگذارید:

۱۳ اسفند ۱۳۹۹  خبر ۱ دیدگاه

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده شغلي بانکدار، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در آگهی با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد.

مرحله انجام کار تاريخ
ثبت نام اينترنتي از ساعت 8 صبح مورخ 1399/12/13 لغايت ساعت 24 مورخ 1399/12/22
دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 1400/01/15 لغايت 1400/01/17
آزمون کتبي 1400/01/19

شرايط عمومي و اختصاصي:
1-تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
2-متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
3-دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(1400/01/19) باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
4-عدم اشتغال (رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي
5-تندرستي و توانائي کامل جسمي‏/رواني براي انجام شغل محوله، طبق تائيد پزشک معتمد بانک
6- نداشتن محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصلاح
7- عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
8- دارا بودن يکي از مقاطع تحصيلي کارشناسی يا کارشناسی ارشد
تبصره 1 : تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(1400/01/19) باشد.
9- رشته هاي تحصيلي مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامي :
 

شغل مورد نظر رشته تحصيلي مورد نياز مقطع تحصيلي
کارشناسي کارشناسي ارشد
بانکدار مديريت بازرگاني، مالي، صنعتي، دولتي، بيمه، امور بانکي، امور بيمه، بازاريابي کليه گرايش هاي رشته هاي تحصيلي ذکر شده در بخش کارشناسي جدول بند 9 آگهی(رشته های تحصيلی مجاز)
علوم اقتصادي ‏/ اقتصاد بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانکداري، کشاورزي، اقتصاد اسلامي
آمار آمار و کاربردها
رياضي رياضيات و کاربردها(رياضي کاربردي)
بانکداري امور بانکي، بانکداري، بانکداري اسلامي، امور شعب بانک
حسابداري حسابداري، صنعتي، مالي، مالياتي، دولتي، بانکي، بازرگاني، مديريت، حسابرسي
مهندسي صنايع مهندسي صنايع


تبصره 1 : صرفاً متقاضيان داراي مدارک تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.
تبصره 2 : متقاضيان دانشجوي مقاطع بالاتر، مي بايست قبل از بکارگيري در بانک، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانک، ارائه نمايند.
تبصره 3 : دارندگان مقاطع تحصيلي بالاتر، مجاز به شرکت در مقطع تحصيلي پايين تر نمي باشند.
تبصره 4 : مدرک تحصيلی کارشناسی متقاضيان مقطع کارشناسی ارشد، می بايستی مطابق يکی از رشته های مندرج در جدول بند 9 باشد.

10- حداقل معدل براي مقاطع تحصيلي فوق 15 مي باشد.
11 – دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين 1370/01/19 به بعد) جهت مقطع تحصيلي کارشناسی
12- دارا بودن حداکثر سن 32 سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين 1368/01/19 به بعد) جهت مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد
13- سوالات و منابع آزمون :
آزمون استخدامی در قالب دو دفترچه سوال در مقاطع تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با منابع آزمونی به شرح جدول ذيل برگزار خواهد شد.
 

رده شغلي منابع آزمون
کارشناسی هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومی کامپيوتر _ دانش علوم بانکي- بازارهاي مالي و سرمايه _
رياضيات و آمار _ مباحث بازاريابي
کارشناسی ارشد هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ ادبيات و آيين نگارش _ اطلاعات عمومی کامپيوتر _ دانش علوم بانکي- آشنايی با مباحث روز اقتصاد _
دانش مسائل روز مديريت _ مباحث بازاريابي


14‏- متقاضيان مي بايست ساکن و بومي شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهاي مندرج در جدول صدرالاشاره) باشند.
ضمناً متقاضيان علاوه بر داشتن سکونت در شهر محل تقاضا، مي بايست يکي از شروط ذيل را جهت احراز بومي بودن داشته باشند:
الف) متولد شهر مورد تقاضا باشند.
ب ) حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان تحصيل کرده باشند.
ج ) حداقل يکسال بصورت پيوسته يا 2 سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت کار در محل معين، در شهر مذکور را داشته باشند.
د ) در 2 سال منتهی به تاريخ برگزاری آزمون (1400/01/19) بصورت پيوسته در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشند( با ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه دارای کد رهگيري بنام خود يا پدر يا مادر )
تبصره 1 : متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهاي ب - ج - د باشند، صرفاً مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره 2 : از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل 15 سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
15‏-ارائه گواهينامه مهارتهاي هفتگانه رايانه (ICDL) از سوي پذيرفته شدگان آزمون کتبي الزامي مي باشد.
16-قبولي در آزمون :
مراحل استخدامي بانک بترتيب شامل آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه های استخدامي(تخصصي و رفتاری)، گزينش و معاينات پزشکي، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک مي باشد.
تبصره 1: اعلام قبولي مرحله کتبي براساس نمره مکتسبه و به نسبت تعداد شرکت کننده هر مقطع تحصيلي (کارشناسي و کارشناسي ارشد) مطابق نياز هر شهر انجام خواهد شد.
تبصره 2 : آزمون کتبي بصورت چهارگزينه اي بوده و با احتساب نمره منفي (يک سوم) ارزيابي
مي گردد (نمره منفي شامل پاسخهاي نادرست و همچنين انتخاب بيش از يک پاسخ به يک سوال مي باشد).

17‏- از توفيق يافتگان مراحل استخدامي فوق، قبل از بکارگيري در بانک، ضمانتنامه بانکي به مبلغ 50.000.000 ريال (صرفاً صادره از بانک ثالث) اخذ مي گردد.
18‏- حوزه امتحاني داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعيين گرديده و محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر مي گردد.

روزشمار آزمون استخدامي سال 1400

مرحله انجام کار تاريخ
ثبت نام اينترنتي از ساعت 8 صبح مورخ 1399/12/13 لغايت ساعت 24 مورخ 1399/12/22
دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 1400/01/15 لغايت 1400/01/17
آزمون کتبي 1400/01/19مراحل ثبت نام:
1‏- مراجعه به سايت بانک ملت به نشاني: www.bankmellat.ir
2‏-تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور
3‏-ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 1.000.000 (يک ميليون) ريال، اقدام و ساير مراحل ثبت نام را تا دريافت کد رهگيري طي نمايند.
تبصره: با عنايت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام مي گردد صرفاً متقاضياني که واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در جداول و متن آگهي مي باشند، نسبت به ثبت نام و واريز وجه اقدام نمايند.

نكات مهم در ثبت نام:
1- قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
2- ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

تاريخ دريافت برگه ورود به جلسه آزمون:
داوطلبان مي بايست حداکثر تا تاريخ 1400/01/17 جهت دريافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سايت ياد شده مراجعه نمايند.
بديهي است جهت شرکت در آزمون، ارائه برگه ورود به جلسه، کارت ملي يا شناسنامه در روز برگزاري آزمون الزامی خواهد بود.
تبصره 1 : ارائه رسيد تعويض کارت ملی، برای متقاضيانی که جهت تعويض آن اقدام نموده اند، در روز آزمون الزامی می باشد.
تبصره 2 : داوطلبان مي بايست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود (نام و نام خانوادگي ، کد ملي ، مدرک تحصيلي، شماره داوطلبي، شماره صندلي) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مي توانند از طريق قسمت مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.

تذکرات مهم:
1‏- آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانک به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضاي مجازي، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه پس از توفيق متقاضيان در مرحله كتبي آزمون و بررسي و تطبيق مدارك استخدامي آنان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در آزمون کتبي و هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مقطع تحصيلي بالاتر در مقطع پايين تر شركت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از برگزاري آزمون كتبي، تا چند برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل استخدامي، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه خيلي مهم: اعلام قبولي متقاضيان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه همچنين نياز هر شهر، نسبت به بکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
6‏- هزينه شركت در آزمون، به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.
7‏- موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي بترتيب شامل: آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه های استخدامي(تخصصي و رفتاری)، گزينش و معاينات پزشکي، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک و بر اساس نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.


8‏-حوزه امتحاني داوطلبان نيز مطابق استان مورد درخواست تعيين گرديده و از طريق سايت ثبت نام قابل رويت مي باشد.
با توجه به شرایط خاص کشور از لحاظ شیوع ویروس کرونا، درصورت عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر (بدلیل وضع محدودیت های جدید کرونایی از سوی مراجع ذیصلاح)، تاریخ جدید آزمون از طریق پیامک و سایت بانک ملت اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت_ثبت_نام_استخدام_اینجا_کلیک_کنید

شهرهای مورد نیاز:

استان شهر محل تقاضا جنسيت مقطع تحصيلی
تهران اسلام شهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
رباط کریم مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
آبسرد مرد کارشناسی
بومهن مرد کارشناسی
گیلاوند مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
ورامین مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
تهران مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
البرز شهر قدس مرد کارشناسی
شهریار-اندیشه مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
فردیس مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
کرج مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
هشتگرد-نظرآباد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربايجان شرقي اهر مرد کارشناسی
آذرشهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بناب مرد کارشناسی
تبریز مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
دوزدوزان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
شبستر مرد کارشناسی
مرند مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
ورزقان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
هشترود مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
اصفهان اردستان مرد کارشناسی
آران و بيدگل مرد کارشناسی
باغ بهادران مرد کارشناسی
پولاد شهر مرد کارشناسی
پیربکران مرد کارشناسی
تیران مرد کارشناسی
خمینی شهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
خوانسار مرد کارشناسی
داران مرد کارشناسی
دستگرد برخوار مرد کارشناسی
دولت آباد مرد کارشناسی
شاهین شهر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
فلاورجان مرد کارشناسی
کاشان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
گلپایگان مرد کارشناسی
میمه مرد کارشناسی
نجف آباد مرد کارشناسی
هرند مرد کارشناسی
خراسان رضوي بجستان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بردسکن مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بیدخت مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
تایباد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
تربت جام مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
تربت حیدریه مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
چناران مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
خواف مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
درگز مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
رباط سنگ مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
سبزوار مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
سنگان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
فریمان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
فیض آباد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
قوچان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کاشمر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
گناباد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
مشهد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
نقاب مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
نیشابور مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
خوزستان اهواز مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
اندیمشک مرد کارشناسی
امیدیه مرد کارشناسی
ایذه مرد کارشناسی
بندرماهشهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهبهان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
باغملک مرد کارشناسی
رامشیر مرد کارشناسی
سوسنگرد مرد کارشناسی
شوشتر مرد کارشناسی
شوش دانیال مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
شادگان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
فارس استهبان مرد کارشناسی
اقلید مرد کارشناسی
آباده مرد کارشناسی
بیضاء مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
جهرم مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
حاجی آباد مرد کارشناسی
داراب مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
زرقان مرد کارشناسی
سپیدان مرد کارشناسی
شیراز مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
صفاشهر مرد کارشناسی
فسا مرد کارشناسی
فیروزآباد مرد کارشناسی
قیروکارزین مرد کارشناسی
کوار مرد کارشناسی
لار مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
لامرد مرد کارشناسی
مرودشت مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
میمند مرد کارشناسی
نورآباد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
نی ریز مرد کارشناسی
آذربايجان غربي ارومیه مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
پیرانشهر مرد کارشناسی
سردشت مرد کارشناسی
میاندواب مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهاباد مرد کارشناسی
نقده مرد کارشناسی
اردبيل اردبیل مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بیله سوار مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
پارس آباد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
خلخال مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
کوثر مرد کارشناسی
گرمی مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
مشکین شهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
ايلام آبدانان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
ارکواز ملکشاهی مرد کارشناسی
ایوان مرد کارشناسی
بدره مرد کارشناسی
دره شهر مرد کارشناسی
دهلران مرد کارشناسی
سرابله مرد کارشناسی
مهران مرد کارشناسی
چهارمحال و بختياري شهرکرد مرد کارشناسی
زنجان آببر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
خدابنده مرد کارشناسی
دندی مرد کارشناسی
زنجان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
قزوين آبیک مرد کارشناسی
بوئین زهرا مرد کارشناسی
تاکستان مرد کارشناسی
خاکعلی مرد کارشناسی
قزوین مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
قـم قم مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کردستان بانه مرد کارشناسی
سقز مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
سنندج مرد کارشناسی
مریوان مرد کارشناسی
کرمانشاه بیستون مرد کارشناسی
سنقر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
صحنه مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانشاه مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کنگاور مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
گيلان آستارا مرد کارشناسی
تالش مرد کارشناسی
لنگرود مرد کارشناسی
ماسال مرد کارشناسی
لرستان الیگودرز مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
الشتر مرد کارشناسی
ازنا مرد کارشناسی
بروجرد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
پلدختر مرد کارشناسی
خرم آباد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
دورود مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
کوهدشت مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
نورآباد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکزي اراک مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
ساوه مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
همدان اسدآباد مرد کارشناسی
رزن مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
فامنین مرد کارشناسی
کبودرآهنگ مرد کارشناسی
ملایر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
نهاوند مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
همدان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بوشهر برازجان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر بوشهر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر دیلم مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر ریگ مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر گناوه مرد کارشناسی
خراسان جنوبي آرین شهر مرد کارشناسی
بیرجند مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
فردوس مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
قاین مرد کارشناسی
نهبندان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
خراسان شمالي اسفراین مرد کارشناسی
بجنورد مرد کارشناسی
شیروان مرد کارشناسی
سمنان دامغان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
سمنان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
شاهرود مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
گرمسار مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
سيستان و بلوچستان ایرانشهر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
چابهار مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
زابل مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
زاهدان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمان ارزوئیه مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
بافت مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بردسیر مرد کارشناسی
بم مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
جیرفت مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
رابر مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
راور مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
رستم آباد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
رفسنجان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریگان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
زرند مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
سیرجان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
شهربابک مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
صفائیه مرد کارشناسی
کرمان مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
کهنوج مرد کارشناسی
نظام شهر مرد کارشناسی
کهگيلويه و بوير احمد دوگنبدان مرد کارشناسی
دهدشت مرد کارشناسی
یاسوج مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
گلستان گرگان مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
مازندران امیرکلا مرد کارشناسی
آمل مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
بابل مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بابلسر مرد کارشناسی
بندپی مرد کارشناسی
بهشهر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
پل سفید مرد کارشناسی
تنکابن مرد کارشناسی
چمستان مرد کارشناسی
زیراب مرد کارشناسی
ساری مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
قائمشهر مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
گلوگاه مرد کارشناسی
محمودآباد مرد کارشناسی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
قشم مرد کارشناسی
منطقه آزاد چابهار مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
هرمزگان بندرعباس مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
بندرلنگه مرد کارشناسی
رودان مرد کارشناسی
میناب مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد
يزد ابرکوه مرد کارشناسی
اردکان مرد کارشناسی
بافق مرد کارشناسی
مروست مرد کارشناسی
مهریز مرد کارشناسی
میبد مرد کارشناسی و کارشناسی ارشد
یزد مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

برای_ثبت_نام_یا_اصلاح_اطلاعات_اینجا_کلیک_کنید

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید

جلیل عباسی چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱

۰

سهمیه سه درصدی معلولین چرا درنظر نگرفتین؟ ما از طریق بهزيستي پیگیری خواهیم کرد، حقوق افراد معلول خوردن نداره

بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi